Правила за ползване

Правила за ползване

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет
Тези общи условия регламентират отношенията, възникнали между Куулспед ЕООД в качеството на спедитор и превозвачите във връзка със сключването, прилагането и прекратяването на договори за превоз по см. на чл. 367 и сл. от Търговския закон (ТЗ).
1.2. Приложение
Тези общи условия стават задължителни за превозвача, когато той:
1.2.1. заяви писмено, че ги приема;
1.2.2. е търговец по смисъла на ТЗ и ги е знаел или е бил длъжен да ги знае.
При несъответствие между уговореното в заявката-договор за превоз и общите условия има сила уговореното.
2. ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ
2.1. Сключване
2.1.1. Спедиторът инициира сключване на договор за превоз чрез изпращане на превозвача на заявка-договор по факс, електронна поща или чрез обикновено предаване. Това действие изпълнява функцията на предложение по смисъла на ТЗ.
2.1.2. Договорът за превоз се счита сключен с факта на разменената заявка-договор по факса или електронната поща – изпратена от превозвача и подписана от негов представител/служител.
2.1.3. В случай че превозвачът не откаже предложението по см. на чл.2.1.1 в рамките на 1 (един) час след неговото получаване, то превозвачът мълчаливо го приема и договорът за превоз се счита сключен от този момент.
2.1.4. При потвърждение на заявката-договор превозвачът предоставя на спедитора информация за име, фамилия и мобилен номер на шофьора/шофьорите, които ще осъществяват превоза.
2.1.5. Заявката-договор не е задължителна писмена форма за сключване на договор за превоз, но е препоръчителна форма за доказване на договора за превоз и като такава е утвърдена в обичайната търговска практика.
2.2. Съдържание
2.2.1. Заявката-договор може да включва данни за: вид/номер на МПС и ППС, осъществяващи превоза; дата и адрес на товарене; отправна митница; тегло/обем/товарни метри на товара; ADR клас; срок за доставка; адрес на разтоварване; импортно обмитяване; размер/платец/правила за плащане на договореното навло; задължения на превозвача; и допълнителни изисквания.
2.2.2. Данните по чл.2.2.1. не са изчерпателни и по своя преценка спедиторът може да включва или изключва данни когато счете за необходимо.
2.2.3. Забранено е превозвачът да предоставя или показва по какъвто и да е начин, при товарене, разтоварване или по време на превоза, договореното навло по заявката-договор на шофьора/шофьорите, осъществяващи превоза.
3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕВОЗВАЧА
3.1. Предоставяне на средство за превоз
3.1.1. Превозвачът предоставя автомобил (влекач/ремарке) в изправно техническо състояние, със здрав под и брезент, оборудван с оглед особеностите на товара с достатъчно колани за добро укрепване, с подложки против приплъзване, с подложни ъгли, каска, очила, обувки с метална защита, ръкавици и всичко нормално, необходимо за безопасността на товара, водача и трети лица.
3.1.2. Превозвачът осигурява здрав брезент/покривало и чисти товарни помещения на автомобила;
3.1.3. Превозвачът предоставя автомобил с осигурени изрядни транспортни документи и валидна застраховка „Отговорност на превозвача” за срока на договора за превоз с покритие най-малко 8,33 СПТ на килограм бруто тегло съгласно изискванията на Конвенция-CMR като предоставя копие от застрахователната полица на спедитора.
3.1.4. В случай че превозвачът не е предоставил автомобил съгласно изискванията на чл.3.1.1, чл.3.1.2 и съгласно допълнителните изисквания на спедитора, то се счита, че автомобилът не е подаден в срок.
3.1.5. При потвърждаване на заявката превозвачът изрично потвърждава регистрационния номер на МПС, с което ще бъде извършен транспорта, като при евентуална промяна на регистрационния номер уведомява незабавно и писмено спедитора.
3.2. Задължения при товарене
Превозвачът осигурява чрез шофьорите изпълнението на следните задължения:
3.2.1. Да следи за здравината на опаковките и броя на колетите, които се товарят.
3.2.2. Да дава инструкции за подредбата на товара в товарното помещение, като отговаря натоварването на стоката да се извърши така, че стоката да е сигурно укрепена и да остане неувредена по време на транспортирането й.
3.2.3. При повредени опаковки, при невъзможност да се брои или при несъответствие между броя на действително натоварените колети и тези, вписани в CMR-товарителницата, както и, в случай че му е отказан достъп до товарното помещение или не са спазени неговите указания за натоварване, се задължава да нанесе забележките си в графа 18 на CMR – товарителницата.
3.2.4. Да информира спедитора незабавно при разлика между заявеното и действително натовареното количество.
3.2.5. Не се разрешава претоварването на товар в друго превозно средство без съгласието на спедитора.
3.2.6. Забранено е дотоварването при превоз на комплектен товар.
3.3. Задължения за уведомяване на спедитора
Превозвачът уведомява незабавно в писмена форма спедитора в следните случаи:
3.3.1. Всеки работен ден до 10.00 ч. за местонахождението на автомобила и прогноза за дата и час на пристигане на митница или разтоварен пункт.
3.3.2. За констатирани несъответствия между клаузите на договора за превоз, товарителницата и съпровождащите товарни документи, маркировки и тегло като в този случай превозвачът не започва превоза без изрично писмено разрешение от страна на спедитора.
3.3.3. За възникнали обстоятелства, които биха могли да затруднят или забавят товаренето или доставката. 3.3.4. За евентуални допълнителни разходи, свързани с осъществяването на превоза. Спедиторът поема допълнителни разходи само ако са оправдани и изрично се е съгласил да ги поеме.
3.3.5. При фактическо неизпълнение на договорения срок за товарене или доставка.
3.3.6. За очакваната дата и час на пристигане на автомобила най-късно 1 (един) ден преди деня за разтоварване до 12:00 ч. местно време.
3.3.7. При всякакви проблеми, които затрудняват или биха могли да затруднят пълното, точно или срочно изпълнение на превоза.
3.4. Задължения по време на превоза
Превозвачът има следните задължения по време на превоза:
3.4.1. Да предоставя всеки ден до 10.00 ч. местно време както и незабавно при поискване от спедитора пълна и точна информация за местонахождението на автомобила, състоянието на товара и прогноза за дата и час на пристигане на митница или разтоварен пункт.
3.4.2. Да се грижи и опазва товара с грижата на добрия превозвач като полага всички нормални и възможни усилия за гарантиране сигурността и целостта на товара.
3.4.3. Да изпълнява законните нареждания на спедитора във връзка с превоза и сигурността на товара.
3.4.4. Винаги когато е обективно възможно да използва за нощуване сигурни паркинги, сертифицирани съобразно стандартите на Европейската организация за сигурни паркинги /http://www.esporg.eu/, освен ако спедиторът не даде друго нареждане. Шофьорът е длъжен да осигури изрично вписване на товарната композиция в книжката/регистъра на паркинга и да не оставя автомобила без непрекъснат надежден надзор.
3.4.5. Да не предоставя товара на други превозвачи без изрично разрешение на спедитора, като в противен случай превозвачът отговаря за действията на другите превозвачи, като за свои собствени, до приключването на превоза.
3.4.6. Да не допуска претоварване на автомобила по време не превоза без изрични указания на спедитора.
3.4.7. Да спазва последователността на посочените в съответната заявка-договор товарни и разтоварни пунктове.
3.4.8. Да не предава товара на адрес, различен от посочения в заявка-договор без предварително да е получил изрични указания за това от спедитора.
3.4.9. При разтоварване, в случай че има бележки по товарителницата във връзка с вреди и липси по товара шофьорът да не напуска разтоварния пункт или мястото на аварийното събитие без протокол от авариен комисар или без изрично нареждане на спедитора.
3.4.10. Превозвачът осигурява шофьорът да следи за правилното предаване на документите от товарния до разтоварния адрес.
3.4.11. Превозвачът осигурява шофьорът да съхранява лично всички митнически, търговски и други документи по превозваната стока и то носейки ги със себе си през цялото времетраене на превоза, в т.ч. и когато се е наложило оставянето на автомобила на охраняем паркинг. Шофьорът може да предава тези документи само на такива лица, за които изрично се е уверил, че имат право да ги получават и че могат да осигурят и/или извършат тяхната коректна обработка.
3.4.12. Превозвачът осигурява стриктното спазване от шофьора на приложимите нормативни изисквания за работни часове, часове за шофиране, престой и почивки. Превозвачът декларира, че напълно разбира и ще спазва стриктно всички действащи нормативни актове в тази връзка и по-специално: Регламент/ЕС/561/2006 и Регламент/ЕС/3281/85.
3.4.13. Превозвачът осигурява стриктното спазване от шофьора на приложимите нормативни изисквания и писмените инструкции на спедитора при превоз опасни товари (ADR).
3.4.14. Превозвачът няма право при никакви обстоятелства да задържа, залага и/или да се разпорежда с товара. 3.5. Задължения във връзка с контрабанда
Превозвачът има следните задължения във връзка с предотвратяване на опити за контрабанда:
3.5.1. При условие че автомобилът е пломбиран с митническа пломба тя може да бъде свалена само от митнически служител в получаващото митническо бюро, и/или получателя на стоката на мястото на разтоварване
3.5.2. Шофьорът не трябва да допуска контрабандна стока (цигари, алкохол и др.) или неоторизирани лица в кабината или товарното помещение на автомобила.
3.5.3. При подозрение за контрабанда превозвачът незабавно уведомява писмено спедитора.
3.5.4. В товарното помещение трябва да се намира само описания в транспортните документи товар.
3.6. Задължения във връзка с митническите правила
3.6.1. Превозвачът е длъжен да спазва митническите разпоредби, действащи в страната и чужбина, като носи пълна отговорност за грешки и вреди, осъществили се по причина на непознаване или неспазване от негова страна на приложими митнически разпоредби.
3.6.2. При въвеждане/извеждане на стоки в/от митническата територия на Европейския съюз, превозвачът е длъжен да подаде по електронен път редовна Обобщена декларация за въвеждане/напускане (ОДВ/ОДН) пред съответните митнически власти. Срокът за подаване на ОДВ/ОДН е минимум 1 час преди пристигане на автомобила със стоката в съответното митническо учреждение на въвеждане/напускане на Общността.
3.6.3. В случай че към Куулспед ЕООД бъдат предявени рекламации за забава/закъснение или други рекламации, породени от обстоятелството, че превозвачът не е подал или е подал невярна, непълна или неточна ОДВ/ОДН, то тези рекламации ще бъдат отнесени регресно към превозвача и последният носи отговорност за съответните вреди, предмет на тези рекламации.
3.7. Допълнителни задължения
3.7.1. Превозвачът се задължава да не преговаря и да не установява договорни отношения за превози или други подобни търговски сделки с клиенти на спедитора. В случай, че наруши тази договорка, превозвачът дължи неустойки според чл. 4.2.5 и 4.2.6.
3.7.2. Цялата информация по договора за превоз е строго конфиденциална и превозвачът няма право да я разпространява пред трети лица, освен ако това не се изисква от повелителни норми на Закона.
4. ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА
4.1. Обща отговорност
4.1.1. Превозвачът е отговорен за цялостната или частична липса или повреда на стоката от момента на нейното приемане за превоз до момента на нейното доставяне, както и за забавата при нейното доставяне.
4.1.2. Всички вреди и разходи (санкции, глоби, такси, данъци, неустойки и обезщетения, дължими на частни лица или държавата), възникнали за спедитора или за трето лице, като последица от неизпълнение на задължения на превозвача или на ангажирани от него последващи превозвачи са за сметка на превозвача и следва да бъдат незабавно заплатени/възстановени от него при поискване от спедитора.
4.2. Специална отговорност
Превозвачът дължи на спедитора следните наказателни неустойки в случай на неизпълнение на задължения по силата на този договор:
4.2.1. При условие че не е подал в срок автомобил съгласно правила на чл. 3, превозвачът дължи неустойка в размер на 400 лв. (четиристотин лева) на ден за всеки автомобил.
4.2.2. При условие че е прекратил без основание започналото изпълнение на превоза, превозвачът дължи неустойка в размер на договореното навло.
4.2.3. При условие че на товарния/разтоварния адреса се появи МПС или ППС или впоследствие се установи, че товарът е натоварен на МПС или ППС с различен от първоначално заявения от превозвача регистрационен номер, то превозвачът дължи неустойка в размер на 100 лв. (сто лева), като спедиторът има правото да прехвърли на превозвача всички финансови претенции на клиенти на спедитора, породени от грешно подаден регистрационен номер.
4.2.4. При условие че не е спазил срока на доставка, превозвачът дължи неустойка в размер на 400 лв. (четиристотин лева) за всеки започнат ден забава.
4.2.5. При условие че е нарушил забраната за договаряне на превози или други подобни търговски сделки с клиенти на спедитора по смисъла на чл. 3.6.1 в срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договор за превоз, превозвачът дължи неустойка в размер на договореното навло за всяко отделно нарушение, увеличена със стойността на нанесените преки щети и пропуснатите ползи от спедитора.
4.2.6. При условие че е нарушил задължението за конфиденциалност по смисъла на чл.3.6.2, превозвачът дължи неустойка в размер на договореното навло.
4.2.8. При условие че не е спазил задължението за адреса на разтоварване по смисъла на чл.3.4.7, превозвачът носи пълна отговорност за евентуалните вреди, причинени на товара или за неговото увреждане, както и неустойка в размер на договореното навло.
4.2.9. При условие че не е спазил задължението за предоставяне в срок на задължителните документи за разплащане на навлото по смисъла на чл. 6.2, то превозвачът дължи на спедитора неустойка в размер на 50 лв. (петдесет лева) за всеки един забавен документ.
4.2.10. При условие че не е спазил задължението си по силата на чл. 2.2.3 да не се предоставя или показва навлото по заявката-договор на шофьора/шофьорите и в резултат на това възникнат негативни последици за спедитора, то превозвачът дължи на спедитора неустойка в размер на 500 лв. (петстотин лева) за всяко конкретно нарушение.
4.3. Заплащане на неустойки
4.3.1. Всички регламентирани тук неустойки имат наказателен характер и се дължат отделно от обезщетението за реално причинените вреди на спедитора поради забавата/нарушението на превозвача.
4.3.2. Превозвачът се задължава да заплаща дължимите неустойки срещу фактура, протокол или покана за плащане от спедитора, като спедиторът има право да прихваща със свои дължими плащания към превозвача. 4.4. Право на задържане на плащания
С приемането на съответната заявка-договор превозвачът дава съгласието си в случай на възникнала рекламация за липси и/или вреди или при всякакъв друг вид несъответствия по условията за транспорт спедиторът да задържи изплащането на която и да е или на всички дължими суми към превозвача до изясняване на обстоятелствата по случая. След уточняване на казуса и подписване на двустранен протокол, който урежда изцяло финансовите взаимоотношения, спедиторът заплаща всички дължими суми към превозвача в срок от 5 (пет) работни дни, като от тях се приспада сумата на рекламационната претенция.
5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СПЕДИТОРА
5.1. Общи задължения
Спедиторът се задължава:
5.1.1. Да заплати дължимото навло за извършения превоз съгласно правилата, регламентирани в Общите условия и в съответната заявка-договор.
5.1.2. Да дава своевременно и коректно необходимите указания на превозвача във връзка с изпълнението на договор за превоз.
5.2. Допълнителни задължения
Цялата информация по договора за превоз е строго конфиденциална и спедиторът няма право да я разпространява пред трети лица, освен ако това не се изисква от повелителни норми на Закона.
6. ПРАВИЛА ЗА ПЛАЩАНЕ
6.1. Фактуриране
6.1.1. За всеки извършен превоз, превозвачът изпраща на спедитора 2 бр. Фактури (1 бр. оригинал и 1 бр. Копие).
6.1.2. Фактурата следва да съдържа: номер на заявка-договор; ЕИК и ДДС номер на спедитора и на превозвача; банкова сметка.
6.2. Задължителни документи
Спедиторът заплаща навлото срещу получаване на определени документи в зависимост от вида на възложения транспорт:
6.2.1. При транспорт между страни – членки на Европейския Съюз: 1 оригинална фактура, 1 копие на фактура, 1 оригинално СМR, 1 копие на СМR (подписани и подпечатани от получателя).
6.2.2. При транспорт между страни, от които поне една не е член на Европейския съюз: 1 оригинална фактура, 1 копие на фактура, 2 оригинала на СМR, копие на TIR CARNET (или друг Т-документ – подписан и подпечатан от получаващата митница).
6.2.3. При транспорт между страни – членки на Европейския съюз с транзит през страна, която не е член на Европейския съюз: 1 оригинална фактура, 1 копие на фактура + 1 оригинално СМR, 1 копие на СМR + копие на TIR CARNET с вписан в него номер на T2L (или друг T-документ, подпечатан от получаващата митница). Задължителните документи трябва се изпращат на спедитора най-късно до 20 (двадесет) дни след доставката на товара.
6.3. Навло
6.3.1. Спедиторът заплаща на превозвача цена за превоза /навло/, чийто размер се договаря за всеки конкретен случай.
6.3.2. Превозвачът има право да поиска и при възможност да получи от спедитора по-бързо от договореното плащане след получаване на оригинална фактура за транспорт и заверена оригинална и чиста международна/вътрешна товарителница, при условие че превозвачът е съгласен на отстъпка от договорено в заявката-договор навло за транспорт.
6.4. Срок за заплащане
Срокът за заплащане на дължимото навло се договаря за всеки конкретен случай в заявката-договор за транспорт, като обичайно е от 45 (четиридесет и пет) до 60 (шестдесет) дни, считано от датата на получаване на всички задължителни документи по смисъла на чл. 6.2.
6.6. Начин на плащане
Спедиторът заплаща на превозвача дължимото навло по банков път по сметка, посочена от превозвача.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА
7.1. Изменения
Тези правила са утвърдени от Изпълнителния директор на Куулспед ЕООД и могат да бъдат изменяни по всяко време в съответствие със Закона и утвърдената търговска практика.
7.2. Приложимо право
За всички неуредени с тези Общи условия въпроси се прилага съответната заявка-договор, Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (Конвенция-CMR), Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети TIR (Конвенция-TIR), Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари (Спогодба-ADR), Търговския закон, Закона за автомобилните превози, Общи спедиторски условия на Националното сдружение на българските спедитори.
7.3. Юрисдикция
Всички спорове във връзка с договора за превоз се отнасят за решаване по избор на спедитора пред Арбитражния съд при Европейската Юридическа Палата в гр. София съобразно неговия правилник, Република България или пред компетентния съд в гр. София, Република България.
Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.12.2021 и заместват публикуваните преди това.