Готви се голяма реформа на митниците

Готви се голяма реформа на митниците

Компаниите ще регистрират цялата информация за своите продукти и вериги на доставки в една-единствена онлайн среда – новия център за митнически данни на ЕС.

Комисията представи предложения за най-амбициозната и всеобхватна реформа на митническия съюз на ЕС от създаването му през 1968 г. Предложените мерки дават водеща в световен мащаб, основана на данни визия за митниците в ЕС, която ще опрости драстично митническите процеси за бизнеса, особено за най-надеждните търговци. Като част от цифровата трансформация реформата ще съкрати тромавите митнически процедури и ще замени традиционните декларации с по-интелигентен, основан на данни подход към надзора на вноса. В същото време митническите органи ще разполагат с инструментите и ресурсите, от които се нуждаят, за да извършват правилна оценка на вноса и да спират този, който представлява реален риск за ЕС, неговите граждани и неговата икономика.
Реформата е в отговор на текущия натиск, под който функционират митниците в ЕС, в това число огромното увеличение на обема на търговиятаособено на електронната търговия, бързо нарастващия брой стандарти на ЕС, които трябва да бъдат проверени на границата, и променящите се геополитически реалности и кризи. Тя ще направи митническата рамка пригодна за една по-екологична, по-цифрова ера и ще допринесе за по-безопасен и по-конкурентоспособен единен пазар. С реформата се опростяват и рационализират митническите изисквания за отчитане, на които подлежат търговците, например чрез съкращаване на времето, необходимо за завършване на процесите на внос, чрез осигуряване на един-единствен интерфейс на ЕС и чрез улесняване на повторното използване на данни. По този начин тя спомага за постигането на целта за намаляване на тази тежест с 25 %, без това да се отразява отрицателно върху свързаните цели на политиката.

Нов Митнически орган на ЕС ще упражнява надзор върху център за митнически данни на ЕС, който ще бъде двигателят на новата система. С течение на времето центърът за данни ще замени съществуващата митническа ИТ инфраструктура в държавите-членки на ЕС, като по този начин ще им спести до 2 милиарда евро годишно от оперативни разходи, изчисляват от Комисията. Новият орган ще спомогне също така за разработването на по-добър подход на ЕС към управлението на риска и митническите проверки.

Ново партньорство с бизнеса

В реформирания митнически съюз на ЕС предприятията, които искат да въвеждат стоки в ЕС, ще могат да регистрират цялата информация за своите продукти и вериги на доставки в една-единствена онлайн среда: новия център за митнически данни на ЕС. Тази авангардна технология ще събира данните, предоставяни от предприятията, и с помощта на машинно самообучение, изкуствен интелект и човешка намеса — ще предоставя на органите 360-градусов преглед на веригите на доставки и движението на стоките.
В същото време предприятията ще трябва да си взаимодействат само с един портал, когато подават своята митническа информация, и ще трябва да подават само веднъж данни за множество пратки. В някои случаи, когато бизнес процесите и веригите на доставки са напълно прозрачни, най-надеждните търговци — тези със статус Trust and Check („доверените и проверени“ търговци), ще могат да освобождават своите стоки за обращение в ЕС без никаква активна митническа намеса. Категорията Trust & Check укрепва вече съществуващата програма за одобрени икономически оператори (ОИО) за надеждни търговци.
Това ново партньорство с бизнеса е първо по рода си в света. То е мощен нов инструмент в подкрепа на предприятията от ЕС, търговията и стратегическата автономност на ЕС, твърдят от Комисията. Центърът за митнически данни на ЕС ще позволи в ЕС да бъдат внасяни стоки с минимална намеса на митническите органи, без да се прави компромис с изискванията за безопасност, сигурност или за борба с измамите.

Използването на центъра стане задължително през 2038 г.

Съгласно предложенията през 2028 г. центърът за данни ще започне да се използва за пратки, обработвани в рамките на електронната търговия, а през 2032 г. и за другите вносители (на доброволен принцип), което ще донесе незабавни ползи и опростявания. Търговците Trust & Check ще могат освен това да оформят целия си внос пред митническите органи на държавата членка, в която са установени, независимо от мястото на въвеждане на стоките в ЕС. През 2035 г. ще бъде извършен преглед, за да се прецени дали тази възможност може да обхване всички търговци, когато използването на центъра стане задължително през 2038 г.

По-интелигентен подход към митническите проверки

Всички държави членки ще разполагат с достъп до данни в реално време и ще могат да събират на едно място информация, за да реагират по-бързо, по-последователно и по-ефективно на рисковете.
За анализ и наблюдение на данните и за прогнозиране на проблемите, преди стоките дори да са започнали пътуването си до ЕС, ще се използва изкуствен интелект. Това ще позволи на митническите органи на ЕС да съсредоточат усилията и ресурсите си там, където са най-необходими: да спират въвеждането на опасни или незаконни стоки в Съюза и да прилагат нарастващия брой законодателни актове на ЕС, с които се забраняват определени стоки, противоречащи на общите ценности на ЕС. Новият подход ще спомогне също така да се гарантира правилното събиране на митата и данъците в полза на националните бюджети и бюджета на ЕС.
За да се помогне на държавите членки да приоритизират и координират своите проверки и инспекции — особено по време на криза — информацията и експертният опит ще се обединяват и оценяват на равнището на ЕС с помощта на новия Митнически орган на ЕС, който ще действа въз основа на данните, осигурявани чрез центъра за митнически данни на ЕС. Новият режим ще подобри значително сътрудничеството между митниците и органите за надзор на пазара и правоприлагащите органи, както на равнището на ЕС, така и на национално равнище, включително чрез обмен на информация с помощта на центъра за митнически данни.

По-модерен подход към електронната търговия

С реформата онлайн платформите ще получат ключова роля при осигуряването на гаранции, че продаваните онлайн стоки в ЕС спазват всички митнически задължения. Това представлява съществена разлика с настоящата митническа система, при която отговорността пада върху отделния потребител и превозвачите. Платформите ще бъдат отговорни за това да гарантират, че митата и ДДС се заплащат при покупката, така че потребителите вече да не се сблъскват със скрити такси или неочаквана документация при пристигането на колета. Когато онлайн платформите са официалните вносители, потребителите в ЕС могат да бъдат уверени, че всички мита са платени и че техните покупки са безопасни и в съответствие със стандартите на ЕС в областта на околната среда, безопасността и етиката.
Същевременно с реформата се премахва настоящия праг, с който стоките на стойност под 150 EUR са освободени от мита и от който измамниците се възползват прекомерно. С цел да се избегнат вносните мита, до 65 % от тези колети се въвеждат понастоящем в ЕС със занижена стойност.
С реформата се опростява и изчисляването на митата за най-често срещаните стоки с ниска стойност, закупувани от държави извън ЕС, като хилядите възможни категории мита се намаляват до само четири. Това ще улесни значително изчисляването на митата за малките колети и както платформите, така и митническите органи ще могат да управляват по-добре достигащите на брой един милиард покупки, които се въвеждат в ЕС всяка година в рамките на електронната търговия. Така ще се премахне и потенциалът за измами. Очаква се новият, специално разработен режим за електронна търговия да донесе допълнителни митнически приходи в размер на 1 милиарда евро годишно, смятат от ЕК.

Реформа е в изпълнение на обещанието на председателя Фон дер Лайен за „извеждане на митниците на ЕС до следващото ниво“ и се опира по-специално на препоръките, отправени през 2022 г. от групата от експерти относно бъдещето на митниците.
Законодателните предложения ще бъдат изпратени за одобрение на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз, както и на Европейския икономически и социален комитет за консултация.

Източник: kamioni.bg